Ekran projekcyjny a aspekt integracji

Ekran projekcyjny służy przedstawieniu teoretycznemu danego problemu!

Po przygotowaniu niezbędnych informacji ekran projekcyjny wyświetli, że równolegle z trwającym procesem transformacji polskiej gospodarki występuje proces integracji z całym międzynarodowym otoczeniem gospodarczym. Zatem włączanie się gospodarki polskiej do gospodarki światowej poprzez internacjonalizację oraz globalizację dokonuje się nie tylko na poziomie gospodarki narodowej, ale również jej najważniejszych uczestników przedsiębiorstw. Ekran projekcyjny https://abcprezentacji.pl/Ekrany-projekcyjne-k9/ ukazuje, że to one stają się głównymi aktorami w całym procesie konkurencji międzynarodowej, czyli zdobywają pozycje konkurencyjne oraz budują swój potencjał i stosują określone strategie. 

Wpływają na swoją konkurencyjność, a także gospodarki jako całości. Zmiany warunków rynkowych oraz charakter współczesnej konkurencji międzynarodowej wymagają bardzo często reorientacji wszystkich strategii – w tym również: rozważenie ekspansji na funkcjonujące rynki zagraniczne w formie BIZ. Uwarunkowane jest to zróżnicowanymi czynnikami, czyli – zewnętrznymi i wewnętrznymi. Może to szczegółowo zostać ukazane na ekranie projekcyjnym.

Używając ekran projekcyjny zobaczymy, że dane dotyczące skali oraz geograficznych kierunków ekspansji polskich przedsiębiorstw w formie BIZ opierają się przede wszystkim na licznych informacjach ujętych w raporcie Departamentu Analiz oraz Prognoz Ministerstwa Gospodarki Polskie inwestycje bezpośrednie 2006/2007 opublikowanym na przełomie 2008 roku. BIZ zatem rozumiane jest jako przepływ kapitału obejmujący kolejno: nabycie na rynku zagranicznym istniejącego przedsiębiorstwa, jak i również zbudowanie od podstaw własnego oddziału: zakładu handlowego i montażowego bądź produkcyjnego a następnie utworzenie joint venture – spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Występuje zatem zależność między poziomem rozwoju gospodarczego i wielkością strumieni kapitału z tytułu wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Ekran projekcyjny jest również doskonałym rozwiązaniem w przypadku, gdy trzeba przedstawiać, że strumień bezpośrednich inwestycji jest mierzony wskaźnikiem NOI per capita. Obliczany jest on jako różnica pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa danego kraju za granicą, a wielkością BIZ napływających do tego kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Główne motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw na wszystkie rynki zagraniczne w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych:wielkość oraz pojemność rynków zagranicznych – ze względu na ich potencjał demograficzny czy występującą wysoką dynamikę popytu wewnętrznego, jak i również zdecydowany wzrost gospodarczy.

Decydując się na ekran projekcyjny zauważymy, że BIZ stanowią celowo ukierunkowane o charakterze pionowym czy poziomym rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego. Transfer kapitału jest tylko jednym z członów całościowego pakietu wartości transferowanych. Współcześnie ogromną rolę odgrywa wyposażenie zagranicznych podmiotów w nowoczesne maszyny i urządzenia i technologie, jak i również nowoczesne systemy marketingowe czy zarządzania. Z kolei OECD definiuje BIZ jako inwestycje, które powodują wszelkie długotrwałe zależności odzwierciedlające swoisty udział podmiotu gospodarczego jednego kraju w całym podmiocie gospodarczym innego kraju, przy czym celem bezpośrednim inwestora staje się osiągnięcie efektywnego wpływu na zarządzanie firmą działającą na obcym terytorium.