Agencja eventowa o podatkach …

Agencja eventowa dowiaduje się o kruczkach podatkowych!

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w sytuacjach oraz w zakresie przewidzianym w rozdziale 15 ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają swoim całym majątkiem solidarnie z podatnikiem także osoby trzecie. Odpowiedzialność osób trzecich pozwala wierzycielowi podatkowemu na dochodzenie spełnienia świadczenia także od podmiotów innych, niż pierwotny dłużnik, jeżelina przykład chodzi o agencja eventowa https://www.everal.pl/.

O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w decyzji. Decyzja ta posiada charakter konstytutywny. W sprawie przedmiotowej decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe firmy została wydana w odniesieniu do agencja eventowa.

Orzeczenie o odpowiedzialności osób trzecich nie zwalnia od odpowiedzialności dłużnika, w tym przypadku firmy, ale poszerza krąg podmiotów, od których organ podatkowy może domagać się zaspokojenia. 

Odpowiedzialność osób trzecich, choć solidarna, nabrała w Ordynacji podatkowej wyrazistego charakteru posiłkowego w stosunku do odpowiedzialności podatnika. Wynika to po pierwsze z treści art. 108 § 2, który podporządkowuje możliwość orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej od upływu wskazanych w tym przepisie terminów, oraz z treści art. 201, który nie umożliwia zakończenia postępowania w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej przed wydaniem ostatecznej decyzji, która dotyczy należności podatkowej, za którą osoba trzecia ma odpowiadać. Dodatkowo art. 108 § 3 warunkuje prawo do prowadzenia egzekucji z majątku osoby trzeciej od wcześniejszego uznania całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji z majątku podatnika. Zgodnie z art. 91 Ordynacji podatkowej do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych ukierunkowanych na agencja eventowa.

Każdy ze współdłużników solidarnych może oddzielnie wnosić o umorzenie zaległości podatkowej. Decyzja wydana w tej sprawie kreuje jedynie sytuację tego z podatników, względem którego została wydana Nie ma zaś wpływu na sytuację pozostałych współdłużników. Stosownie do art. 373 k. c., który na gruncie prawa podatkowego ma należyte zastosowanie, zwolnienie z długu przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku wobec współdłużników. 

Umorzenie zaległości podatkowych względem osoby trzeciej jest zwolnieniem jej z długu w aspekcie art. 373 k. c. więc nie zwalnia z długu podatnika, który jest współdłużnikiem solidarnym. W związku z tym, ulga w postaci umorzenia zaległości, za które odpowiada osoba trzecia, nie zmierza do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych oraz nie może być podstawą do odpisania umorzonych zaległości z karty kontowej podatnika, firmy. Efektem ulgi umorzenia jest zwolnienie osoby trzeciej od odpowiedzialności za zaległości podatkowe, będące bez wpływu na istnienie oraz wysokość zaległości obciążających podatnika, firmy. Przydzielenie ulgi wiąże się z sytuacją osoby trzeciej, a nie podatnika w odniesieniu do agencja eventowa.

Zobowiązanie firmy istnieje, więc nadal pomimo wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej. Ponadto podkreślić trzeba, że pozostaje w mocy decyzja z dnia 28.05.2002 r. Nr US. I/4405/96/P/02, za pomocy której rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od towarów oraz usług za okres od stycznia 1998 r. do grudnia 1999 r. Zobowiązanemu podatnikowi wyjaśnia się przy tym, że decyzja ta względem istnienia po stronie zobowiązania podatkowego nie stała się bezprzedmiotowa, jeżeli mówimy o agencja eventowa.

Informacja o bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nie musi być związana jedynie z doręczeniem postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ale może także wynikać z każdego dowodu wskazującego na to, iż spółka nie posiada majątku umożliwiającego zaspokojenie zobowiązania dochodzonego w drodze powództwa z art. 299 k.s.h. Odpowiedzialność ta obejmuje także koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji, przy czym od kosztów postępowania nie naliczane są odsetki, jeżeli agencja eventowa będzie miała problemy.

Problematyczną kwestią na podstawie art. 299 k.s.h. są odsetki. Niewpłacone odsetki za zwłokę objęte są tytułem wykonawczym mogą być objęte roszczeniem dochodzonym na podstawie art. 299 k.s.h. powinny być zsumowane oraz wyrażone kwotowo. Definicja jednoznacznie pokazuje czym jest zaległość podatkowa, jednak to nie wszystko Warto wspomnieć, że przepisy Ordynacji Podatkowej na równi z zaległością podatkową traktują ukazaną w zeznaniu podatkowym bądź w deklaracji nadpłatę, która została pokazana jako nie należąca się bądź w zawyżonej kwocie oraz kiedy organ podatkowy dokonał jej zwrotu bądź zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych odnoszących się do agencja eventowa.

Można zastanawiać się, czy w przypadku niezapłacenia dwóch rat bądź dwóch zaliczek trzeba mówić o dwóch zaległościach, które są każdą zaliczką lub ratą z osobna, czy więc zaległość jest jedna, ale zwiększa się o kwotę kolejnej raty. Wydaje się, że jest to spór „akademicki”, ponieważ nie ulega wątpliwości, że odsetki naliczane są od dnia kolejnego po dniu upływu terminu płatności konkretnej raty lub zaliczki. Odpowiedzialność osób trzecich, choć solidarna, nabrała w Ordynacji podatkowej wyrazistego charakteru posiłkowego w stosunku do odpowiedzialności podatnika. Wynika to po pierwsze z treści art. 108 § 2, który podporządkowuje możliwość orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej od upływu wskazanych w tym przepisie terminów, oraz z treści art. 201, który nie umożliwia zakończenia postępowania w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej przed wydaniem ostatecznej decyzji, która dotyczy należności podatkowej, za którą osoba trzecia ma odpowiadać w odniesieniu do agencja eventowa. Trzeba jednak zauważyć, że zaległością podatkową nie są ani nienależny zwrot podatku, ani otrzymane przez podatnika nadpłaty wskazane nienależnie bądź w wysokości większej niż należnej, jeśli zwrot nadpłaty bądź zwrot podatku został zrobiony w trybie czynności sprawdzających. Niekonsekwencją jest zaś uznanie za zaległość podatkową oprocentowania nienależącej się nadpłaty bądź zwrotu podatku, a w sytuacji gdy nienależny zwrot podatku bądź nienależna nadpłata zwrócona w trybie czynności sprawdzających nie jest traktowana jako zaległość podatkowa.