Administracja nieruchomości Warszawa ukazuje, że …

Administracja nieruchomości Warszawa, czyli o czym mowa?

Coraz częściej wymienia się takie funkcje jak administrator nieruchomości, zarządca nieruchomości i są to coraz częściej wykonywanie w Polsce zawody. Wciąż jednak panuje kilka niejasnych opinii na temat tych dwojga stanowisk. Po wpisaniu frazy administracja nieruchomości Warszawa http://edyl.pl/ okaże się, że często na równi z administratorem stawiany jest zarządca i w tym przypadku ma to faktycznie odzwierciedlenie w pełnionych przez zarządcę funkcjach. 

Okazuje się, że czynności, które wykonuje oraz obowiązki, jakie spoczywają na administratorowi nieruchomości, leżą w kompetencji zarządcy. Natomiast w przypadku zarządzania nieruchomościami niejednokrotnie administrator nie posiada wystarczających uprawnień, czy kwalifikacji, dlatego też w prawie polskim zostało wprowadzone rozgraniczenie na te dwa zawody. Warto wspomnieć o administracja nieruchomości Praga Południe. W przypadku zarządzania nieruchomościami, często zarządcy zatrudniają administratorów nieruchomości, który odpowiedzialni są za bieżące problemy i sprawy. Organizują Spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej, które ułatwiają wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami obiektu, a zarządcą. Czuwa także nad poprawnym wywiązywaniem się z umów przez firmy świadczące usługi z zakresu dostarczania ogrzewania centralnego, wody, gazy, prądu a także zajmujących się wywozem śmieci, czy utrzymywaniem porządku zarówno wokół nieruchomości, jak również w jej wnętrzu. Chodzi głównie o klatki schodowe oraz windy. Również obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej, pobieranie czynszu od mieszkańców należą do zadań administratora. Prowadzi on spis mieszkańców oraz udziela pomocy w przypadku bieżących usterek.

W przypadku zarządcy nieruchomości, wypełnia on poważniejsze obowiązki, skupione mocniej wokół dobra Wspólnoty Mieszkaniowej, niż jej poszczególnych mieszkańców, chociaż jego decyzje nie pozostają bez wpływu na najemców oraz właścicieli mieszkań w nieruchomości. Przede wszystkim musi uzasadnić przyszłe inwestycje w nieruchomości, czuwać nad jej atrakcyjnością rynkową, a także nad ogólnym komfortem z jej korzystania. Zarządca nieruchomości realizuje również założenia wydane przez właściciela nieruchomości, w tym realizację celów długofalowych, którymi są podniesieniu poziomu atrakcyjności nieruchomości, bądź zachowanie jej obecnego stanu. Ważna jest również analiza rynku, trendów, wszelkich czynników, które mogą mieć znaczący wpływ także na cenę nieruchomości. Coraz częściej, aby możliwe było realizowanie wieloletnich założeń związanych z nieruchomościami, stosuje się tzw. plany zarządzania nieruchomościami. Przedstawiają one przede wszystkim strategię działania, kolejne etapy realizacji oraz kroki niezbędne do podjęcia umożliwiające wykonanie planu.